Účtovníctvo a mzdy


Vedenie účtovníctva a spracovanie miezd si vyžaduje odbornosť, profesionalitu a presnosť. Udržať si prehľad v neustále sa meniacich zákonoch zaberie množstvo času. Naša spoločnosť problémy s vedením účtovníctva a spracovaním miezd vyrieši za Vás.


Poskytované služby v oblasti účtovníctva:
 • Vedenie jednoduchého účtovníctva
 • Vedenie podvojného účtovníctva
 • Evidencia pre účely DPH a zostavenie priznania pre DPH
 • Spracovanie daňového priznania pre daň z príjmov
 • Spracovanie ročnej účtovnej závierky – zostavenie súvahy, výkazu ziskov a strát a poznámok podľa platnej metodiky Ministerstva financií SR
 • Dokladová inventarizácia účtov
 • Rekonštrukcia účtovníctva za predchádzajúce roky
 • Vypracovanie interných smerníc

Poskytované služby v oblasti miezd:
 • Vedenie mzdovej a personálnej agendy
 • Prihlášky a odhlášky zamestnancov do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
 • Výpočet miezd
 • Spracovanie mesačných výkazov do poisťovní
 • Ročné zúčtovanie zrazených preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti
 • Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia

Naša spoločnosť je poistená pre prípad zodpovednosti za škodu vzniknutú inému v súvislosti s výkonom činnosti audítorov a účtovníkov vo výške 2 mil. Sk.
AKTRA © 2008