Audit


Audítorské služby vykonávame podľa zákona č.540/2007 Z.z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu na základe licencie č.333 vydanej Úradom pre dohľad nad výkonom auditu. Audit je vykonávaný podľa medzinárodných usmernení pre audit , uisťovacie služby a etiku.
V rámci našej ponuky garantujeme nielen štandardné overenie účtovnej závierky v dvoch fázach (priebežné a záverečné práce), ale i priebežné riešenie problémov klienta. Konzultácie poskytujeme v rámci osobného stretnutia, ako aj prostredníctvom telefonického či mailového spojenia. V rámci komunikácie upozorňujeme i na skutočnosti, ktoré môžu pre klienta predstavovať určité riziko napr. daňové, finančné, organizačné a pod.


Poskytované služby v oblasti auditu:
  • overovanie účtovných závierok (riadnych, mimoriadnych, priebežných a konsolidovaných účtovných závierok) vypracovaných podľa zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a IAS/IFRS
  • audit súladu výročných správ s auditovanými účtovnými závierkami
  • preverenie finančných informácií v rozsahu stanovenom zmluvou s klientom,
  • overenie ďalších skutočností podľa osobitných predpisov
  • na základe špecifických požiadaviek sme schopní zaistiť celú škálu ďalších služieb, napr.: spracovanie finančných a ekonomických analýz, konzultácie pri zostavovaní účtovnej závierky vrátane poznámok a výročnej správy, metodické usmernenie a poradenstvo pri riešení osobitných hospodárskych operácií, overenie príp. zostavenie reportingu pre materské spoločnosti, transformácia účtovných výkazov podľa IAS/IFRS a pod.
AKTRA © 2008